Search Result of "Fireflies"

About 37 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนานาชาติ Diversity and Conservation of Fireflies

หัวเรื่อง:Luciola aquatilis, a new species of aquatic firefly from Thailand

Img
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างหิ่งห้อยสกุล Pteroptyx กับต้นไม้อาศัย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอนิษฐาน ศรีนวล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

เพาะเลี้ยงหิ่งห้อยเพื่อเตรียมจัดนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพและติดตามผลโครงการหิ่งห้อย อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

Img

งานวิจัย

The life history of a species of Lamprigera (Coleoptera: Lampyridae): results of a preliminary study on laboratory rearing of fireflies at Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai, Thailand (2010)

หัวหน้าโครงการ:สมยศ ศิลาล้อม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสมยศ ศิลาล้อม

แหล่งทุน:องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Building Twilight “Light Sensors” to Study the Effects of Light Pollution on Fireflies.

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจหิ่งห้อยเบื้องต้นในบริเวณคลองบางแพง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับหิ่งห้อย Pteroptyx malaccae Gorham

ผู้เขียน:Imgสุทิศา ลุ่มบุตร

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของราษฎรบ้านด้ายต่อการอนุรักษ์หิ่งห้อย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgนัฐพล จันทร์น้อย

ประธานกรรมการ:Imgเดชา วิวัฒน์วิทยา

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12