Search Result of "Fire dynamics simulation"

About 26 results
Img

งานวิจัย

การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยด้วยวิธีเชิงตัวเลข (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบโปรยน้ำดับเพลิงอัตโนมัติในชั้นวางสินค้าด้วยการจำลองพลศาสตร์อัคคีภัย

ผู้เขียน:Imgเสาวลักษณ์ อินทปัทม์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้และการอพยพ กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้และการอพยพ กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการอพยพในชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรมจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพ

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การประยุกต์โปรแกรมจำลองด้านพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพสำหรับที่พักคนงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาการอพยพในชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรมจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้และการอพยพ: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาล

ผู้เขียน:Imgภูเมศวร์ หิริวัฒนวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.มนตรี ธำรงพิรุณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อกำหนดแนวทางป้องกัน: กรณีศึกษาที่พักคนงานในโครงการก่อสร้างขนาดกลาง

ผู้เขียน:ImgChakrit SANGTHAT

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาและออกแบบเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอัคคีภัยภายในห้องเครื่องส่งลมเย็นโดยใช้โปรแกรมพลศาสตร์อัคคีภัย

ผู้เขียน:Imgชัยณรงค์ คงเจริญสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Modeling fire evacuation of a library building based on the numerical simulation

ผู้แต่ง:ImgJirasingha, W., ImgDr.Supat Patvichaichod, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยของห้องเก็บสินค้าในอากาศยาน

ผู้เขียน:Imgวีรวิทย์ วัฒนาสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อวิเคราะห์การเกิดเพลิงไหม้ถังเชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติอัดในรถแท็กซี่

ผู้เขียน:Imgสถาพร ลาวัลย์

ประธานกรรมการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการแผ่กระจายควันในบันไดที่ไม่ปิดล้อมของอาคารสำนักงานโดยโปรแกรมพลศาสตร์อัคคีภัย กรณีศึกษา อาคารสำนักงานสูง 21 ชั้นในจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgบุญศักดิ์ ทรัพย์เชี่ยวชาญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยของแผงบริภัณฑ์ประธานรวมแรงต่ำ

ผู้เขียน:Imgสาธิต วิฑูรชาตรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการอพยพในชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรมจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพ

ผู้เขียน:Imgแสงเดือน คุรุกิจกำจร

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12