Search Result of "Fire Pump"

About 13 results
Img

งานวิจัย

ระบบทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgNatsupapong Baramethsakun

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Automated System for Fire Pump Performance Testing

ผู้แต่ง:ImgNatsupapong Barametsakun, ImgMr.Satjarthip Thusneyapan, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Development of Automated Testing Procedure for Fire Pump Performance Evaluation

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเครื่องสูบน้ำใช้ในบ้านให้เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ได้มาตรฐานNFPA

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Mechanical Vibrations, Manufacturing Technology

Resume

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การปรับปรุงเครื่องสูบน้ำที่พักอาศัยสำหรับการผจญเพลิง (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเครื่องสูบน้ำที่พักอาศัยสำหรับการผจญเพลิง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงและการปรับปรุงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ด้วยระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ กรณีศึกษา: บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgฉานฉลาด บุนนาค

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Refrigeration, Water-Based Fire protection, Plumbing systems, Refrigeration, Water-Based Fire protection; Plumbing systems

Resume

Img

Researcher

ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Air conditioning, Refrigeration, Energy conservation, Renewable energy, Fire protection

Resume