Search Result of "Feed enzyme"

About 11 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเอนไซม์ย่อยสลายเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์ปีก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:เชื้อรา Aspergillus ที่แยกจากประเทศไทยและความสามารถในการผลิตเอนไซม์อาหารสัตว์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เชื้อรา Aspergillus ที่แยกจากประเทศไทยและความสามารถในการผลิตเอนไซม์อาหารสัตว์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทดสอบความเสถียรของเอนไซม์ย่อยสลายในกระบวนการอัดเม็ดอาหารสัตว์ปีกในไก่เนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณลักษณะและการทดสอบเอนไซม์ย่อยสลายในอาหารสัตว์ปีก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์เพื่อการผลิตเอนไซม์ไฟเตส (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของยีน , เทคโนโลยีของเอนไซม์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume