Search Result of "Fatty acid esters"

About 8 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Physicochemical properties and emulsifying properties of xylo-oligosaccharide fatty acid esters

ผู้แต่ง:ImgDr.Sunsanee Udomrati, ImgShoichi Gohtani ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาคุณสมบัติเคมี-ฟิสิกส์ และคุณสมบัติการเป็นอิมัลซิไฟเออร์ของไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีเอสเทอร์ริฟิเคชั่นกับกรดไขมัน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

ผู้ร่วมโครงการ:ImgShoichi Gohtani

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นางสาว วราภรณ์ ประเสริฐ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค( Instant product ), การทดสอบทางกายภาพและเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์จากแป้งหรือสตาร์ช( Product-process Development ), Extrusion Process

Resume