Search Result of "Farmer Participation"

About 12 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาหลักการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการด้านชลประทานในประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชีย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ อุนวิจิตร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดทำแนวเขตแบ่งพื้นที่เกษตรกรรมกับพื้นที่ป่าไม้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา

ผู้เขียน:Imgสว่าง สิทธิชยาพรกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วิสวกรรมแหล่งน้ำแงชาติ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำชลประทานของฝายบ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินหนองนกกระเรียน อำเภอจอมบึง จังหวักราชบุรี

ผู้เขียน:Imgดนัยวิชญ์ ศรีนงค์นุช

ประธานกรรมการ:Imgเพ็ญพร เจนการกิจ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

หัวเรื่อง:การศึกษาหลักการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการด้านชลประทานในประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชีย

Img
Img

Researcher

นาย วัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Highway Materials, Highway Engineering, Transportation Engineering

Resume

Img

Researcher

ดร. วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:remote sensing, GIS, Pavement

Resume