Search Result of "Faculty of Business Administration"

About 7558 results
Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ความผูกพันของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของสื่อโฆษณาอินเตอร์แอ๊กทีฟที่มีผลการตัดสินใจของผู้บริโภค (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (13) ประชุมวิชาการ (56)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนไทยยุคเจนวายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์, Imgนายกรกฎ วิจิตรพงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

Sustainable Development and Firm Performance: Evidence from Thailand (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบอุดหนุนพัฒนาอาจารย์ งบประมาณเงินรายได้ภาควิชาบัญชี

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

12345678910...