Search Result of "FSI"

About 4 results
Img

Researcher

นาย ชาคริต สุวรรณจำรัส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการใช้อัลกอริทึมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างของไหลกับของโครงสร้างในการจำลองการปล่อยตกขวดพลาสติกบรรจุน้ำไม่เต็มความจุ

Img

Researcher

ดร. ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Applied Mechanics, Fluid-Structure Interaction, Nonlinear Finite Element, Biomechanics

Resume