Search Result of "FRUIT PRODUCTS"

About 14 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Frozen Quality Improvement for Traditional Thai Fresh Fruit Products: Case Study of Mango.

ผู้แต่ง:ImgDr.Waraporn Boonsupthip, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:สำนักเลขาธิการชุดโครงการไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากไม้

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, Imgดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:สำนักเลขาธิการชุดโครงการไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากไม้

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, Imgดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตและการวิเคราะห์สารสกัดจากรำสกัดไขมันทางการค้าและรำข้าวสด เพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:การพัฒนากระดาษฟางข้าวเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุการเก็บผลไม้กวน

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบควบคุมทิศทางลมสำหรับผลไม้แช่แข็งคุณภาพสูง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว สุภนิดา (ลาออก) บัวบาน

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img
Img

Researcher

นาง อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาย วุฒินันท์ คงทัด

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

นาย วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาข้าวและธัญพืช/พืชหัว ผัก, งานพัฒนาผลิตภัณฑ์, งานแปรรูปอาหารและไม่ใช่อาหาร, การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume