Search Result of "F. J. Tan"

About 293 results
Img

งานวิจัย

การทำพองข้าวแต๋นด้วยไมโครเวฟ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgVattana Mom

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นางสาว Tan Tianyan, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วัฒนธรรมไทย

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เรือนลาวแง้วที่บ้านตาลเสี้ยน สระบุรี (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Ornsiri Panin, Emeritus Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Preference mapping of commercial Khao-Tan rice cracker

ผู้แต่ง:ImgDr.Parisut Chalermchaiwat, Associate Professor, ImgNattira On-nom, ImgPrawta Chantaro,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Nutrition, Functional foods, Food components for disease prevention, Bioactive components in foods, Molecular biology

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงขนมตาลสำเร็จรูปพร้อมปรุงด้วยไมโครเวฟ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

แผนภาพความชอบของผลิตภัณฑ์ข้าวแตนที่มีจำหน่ายในทางการค้า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ประจำปี ๒๕๕๗

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ของชาเขียวในการป้องกันภาวะอ้วนลงพุง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Joshua D. Lambert

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgJoshua D. Lambert

แหล่งทุน:National Institutes of Health

ผลลัพธ์:วารสาร (7)

Img

งานวิจัย

คุณสมบัติในการป้องกันการโรคเบาหวานของจิงจูฉ่าย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

คุณสมบัติการต้านโรคเบาหวานของสารสกัดฟลาโวนอยด์จากถั่วเขียว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอรไท แซ่ติ้ง

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. วันวิสา ชุ่มเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความปลอดภัยของอาหาร, วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, Biosecurity

Resume

Img

Researcher

ดร. เมธาวี เพียรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Extraction and HPLC analysis of phenolic compounds, Bioactive compounds and antioxidant activity of plant extracts, Encapsulation technology

Resume

Img

Researcher

นางสาว วรรธินี เกตุคง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:สมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ช, โปรตีนอาหาร และสมบัติเชิงหน้าที่, เทคโนโลยีการแช่แข็งอาหาร, เทคโนโลยีการทำแห้งอาหาร

Resume

Img

Researcher

นาย ธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

สาขาที่สนใจ:ปลาวัยอ่อน, หอยและหมึกทะเล, การถ่ายทอดปรอทในห่วงโซ่อาหารทางทะเล

Resume

12345678910...