Search Result of "Exported Fresh Longan"

About 4 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

โซ่อุปทานปลายน้ำของการค้าลำไยสดส่งออกของไทยไปประเทศใน AEC (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์โซ่อุปทานลำไยและทุเรียน สู่นโยบายส่งเสริมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นาง นงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจการเกษตร(Agribusiness), Agricultural Finance , Farm Management, Agricultural Product Marketing

Resume