Search Result of "Excise Tax"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบที่มีต่อการบริโภคยาสูบ : กรณีประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:บริษัท HR Expertise จำกัด และ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเชิงสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณการรายได้ภาษีสรรพสามิตรายภาคและรายพื้นที่ สำหรับผู้บริหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาภาษีที่เหมาะสมและการสูญเสียประสิทธิภาพจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของน้ำมันเบนซินในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgชูศักดิ์ จันทร์ชูเชิด

ประธานกรรมการ:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความลอยตัวและความยืดหยุ่นของภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สุรา และยาสูบ พ.ศ. 2528-2545

ผู้เขียน:Imgพัฒนพล นิมาฉันท์

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อัตราภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสมและภาระภาษีส่วนเกิน: กรณีศึกษาบุหรี่ซิกาแรต

ผู้เขียน:Imgวรรณา บงการสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบที่มีต่อการบริโภคยาสูบ : กรณีประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถและความพยายามในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ผู้เขียน:Imgญาณี เบญจสัตย์กุล

ประธานกรรมการ:Imgวรพจน์ อุดมรัตน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgรัตน์ทนา สังข์พงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ที่ดิน, เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

ดร. กมลพรรณ แสงมหาชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Human-Computer Interactions, E-Commerce, Quantitative Studies, SEM

Resume

Img

Researcher

ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชี ภาษีอากร การจัดการทั่วไป

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาระภาษีของภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ผู้เขียน:Imgชูเกียรติ ถิรสัตยาพิทักษ์

ประธานกรรมการ:Imgวรพจน์ อุดมรัตน์

กรรมการวิชาเอก:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชารอง:Imgรัตน์ทนา สังข์พงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความลอยตัว ความยืดหยุ่น และภาระภาษีของภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากน้ำมันดีเซล

ผู้เขียน:Imgอรพรรณ พรหมพูล

ประธานกรรมการ:Imgวรพจน์ อุดมรัตน์

กรรมการวิชาเอก:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม , เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน, เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

Resume