Search Result of "Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:ความเป็นไปได้ของการใช้สารสกัดจากดาหลาในผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและแบบโครนิกต่อต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาหลา

Img
Img

Researcher

ดร. ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เอนไซม์เทคโนโลยี , การดัดแปรน้ำมัน , การสกัดสารชีวภาพ

Resume