Search Result of "Esteban Soto"

About 17 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสทิลาเปียเลคสำหรับผลิตวัคซีน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Immunology, Vaccine, Aquatic Animal Diseases, Veterinary Microbiology

Resume

Img

Researcher

ดร. ธัชกร เลิศวรรณการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการสัตว์, ชีวเคมีของเซลล์

Resume

Img

งานวิจัย

ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุพรรณนิจ พลเสน, Imgนางสาวรัชดา คะดาษ, Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ศาสตราจารย์, Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย, Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวเรืองรอง ทองตัน, Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, Imgนายธีรศักดิ์ สุนทรา, Imgดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (17) ประชุมวิชาการ (7)

Img

Researcher

นางสาว ธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:โรคและอายุรศาสตร์ในสัตว์น้ำ, ภูมิคุ้มกันและการพัฒนาวัคซีนในปลา

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนานาโนวัคซีนสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อทิลาเปียเลคไวรัสในปลานิล (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

นางสาว สกุณา พัฒนกุลอนันต์

ที่ทำงาน:ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ และอณูวินิจฉัย

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (2024)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ศาสตราจารย์, Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

Researcher

ดร. วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume