Search Result of "Eri Silkworm"

About 63 results
Img
Img

งานวิจัย

ชุดโครงการการพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

การประชุมวิชาการ

กระบวนการแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่ (2012)

ผู้แต่ง:Imgชวธีร์ ศรีแก้ว, ImgDr.Sirichai Songsermpong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ต่ออัตราส่วนเพศของไหมอีรี่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ปริมาณไซยาไนด์ตกค้างและเลซิตินจากไหมป่าอีรี่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Antioxidant activity of lecithins from eri silkworm, Philosamia ricini Hutt

ผู้แต่ง:ImgDr.Sunanta Ratanapo, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Antioxidant activity of lecithins from eri silkworm, Philosamia ricini Hutt.

ผู้แต่ง:ImgDr.Amornrat Promboon, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
1234