Search Result of "Equipment Fleet Allocation"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบช่วยการตัดสินใจในการเลือกเครื่องจักรในการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐพล พัชรชวลิต

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. นที อธิกคุณากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Construction Management, Infrastructure Management, Simulation in Construction

Resume

Img

Researcher

ดร. ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Sustainable Construction, Infrastructure Management

Resume