Search Result of "Environmentally Responsive"

About 22 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:KURDI

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่รักษาสิ่งแวดล้อม

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยผนังสีเขียว (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

Researcher

นาย เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่รักษาสิ่งแวดล้อม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

บล็อกผนังซิเมนต์ผสมเถ้าลอยสำหรับปลูกต้นไม้ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, Imgนายพยูร เสนทองแก้ว

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

นางสาว สุกัญญา กล้าขยัน

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:finance & Marketing

Resume

Img

Researcher

นาง เบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย

Resume

Img

งานวิจัย

แผ่นปลูกพืชบนหลังคา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยผนังสีเขียว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบตามสภาวะแวดล้อมในเขตร้อน, Thermal Simulation and CFD, วัสดุและเปลือกอาคาร, วัสดุทางเลือก, Urban Heat Island

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวางผังเมือง, สถาปัตยกรรม, การวางผังด้วยระบบนิเวศเขตเมือง, การวางผังและการวางผังสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Resume

Img

Researcher

ดร. ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Materials

Resume

Img

Researcher

ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาคารยั่งยืน การประหยัดพลังงานในอาคาร คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในการอาคาร การประเมินวัฏจักรชีวิต

Resume

Img

Researcher

ดร. สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Innovation Processes, Design Management, Alternative Materials, Sustainable Architecture & Design, Upcycling

Resume

Img

Researcher

ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโครงสร้าง, วัสดุก่อสร้าง, การบริหารโครงการและประเมินมูลค่า, วัสดุจีโอโพลิเมอร์

Resume

12