Search Result of "Environmental Container Ports"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นาง อรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการท่าเรือ การขนส่งทางทะเล

Resume