Search Result of "Environmental Awareness"

About 22 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

AgriVillage: 3D multi-language Internet game for fostering agriculture environmental awareness

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Environmental Awareness of Visitors to Erawan National Park, Kanchanaburi Province)

ผู้เขียน:ImgThreechada Loakaewnoo, Imgดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgNoppawan Tanakanjana Phongkhieo

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

To achieve visitor impact management, a park manager has to understand the environmental awareness of visitors as this can influence their behavior to be environmentally friendly. The objectives of this research were to investigate the levels of environmental awareness of visitors, to analyze factors influencing their awareness, and to analyze the influence of environmental awareness on environmental behavior. Erawan National Park was selected as the study site. The study was based on questionnaire interviews conducted from October 2013 to January 2014, with 416 domestic visitors. The results showed that the majority of visitors were anthropocentrists and expressed a high degree of environmental awareness. The positive way that visitors most frequently behaved was by separating waste before disposal while negative behavior was bringing foam containers into Erawan National Park. The results of the ordinal regression analyses indicated that environmental knowledge and attitude toward the environment significantly influenced the environmental awareness of visitors. Consequently, environmental awareness significantly influenced the environmental behavior of visitors. Thus, environmentally friendly behavior should be encouraged by building up the environmental awareness of visitors.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 036, Issue 1, Jan 15 - Apr 15, Page 34 - 46 |  PDF |  Page 

Img

การประชุมวิชาการ

The Royal-Initiated Botanical Garden in School Program to Raise Awareness of Conservation of Plant Genetic Resources: A Multisite Case Study

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำบางปะกง กรณีศึกษา เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgศรายุทธ ธรรมโชติ

ประธานกรรมการ:Imgศัลยา สุขะนิวัตติ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสะท้อนแนวการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเกษตรกรชาวไทยภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่ าชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านพุเตยตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Domestic Water Reuse Situation in the Context of Middle-income Countries: A Case Analysis

ผู้แต่ง:ImgVilas Nitivattananon, ImgDr.Nitirach Sanguanduan, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์, Imgดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, อาจารย์, Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอรวรรณ์ ทองเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, Imgนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, Imgนายธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณชพงศ์ อุดมศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, Imgดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, Imgดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, Imgดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Wastewater Management, Wastewater Treatment, Water Reuse and Recylcing, Urban Environmental Management

Resume

Img

Researcher

ดร. แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผลกระทบทางนันทนาการ, การจัดการการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้มครอง

Resume

Img

Researcher

ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทรัพยากรนันทนาการ, ผลกระทบทางนันทนาการ, พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ, การวางแผนและการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ, เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

12