Search Result of "English usage"

About 4 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

An Investigation of English Usage in Careers of Thai Graduates with a Business Administration Degree

ผู้แต่ง:ImgMrs.PIYADA LOW, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

Researcher

นาง ปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การแปลภาษาอังกฤษ, การสื่อสารภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

Resume