Search Result of "English for Food and Beverage Service"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Students' Needs and Vocabulary Development in English for Specific Purposes (ESP) Course

ผู้แต่ง:ImgMrs.PIYADA LOW, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

นาง ปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การแปลภาษาอังกฤษ, การสื่อสารภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

Resume