Search Result of "English Teaching"

About 18 results
Img

ที่มา:Journal of English Teaching

หัวเรื่อง:Effects of Proficiency and Motivation on the Choices of Language Learning Strategies

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Self-development approach to English teaching empowerment for border patrol police teachers

ผู้แต่ง:ImgCharoenpo, A., ImgDr.Weerachat Soopunyo, Assistant Professor, ImgTinnungwattana, W.,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Self-development approach to English teaching empowerment for border patrol police teachers)

ผู้เขียน:ImgAnucha CHAROENPO, Imgดร.วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study explored English teaching problems for border patrol police teachers and the proposed self-development guidelines for English empowerment in response to the teachers’ needs. The target areas were Ban Khao Jao and Ban Tha Wang Hin border patrol police schools in Khao Jao sub-district of Pran Buri district in Prachuap Khiri Khan province. The target groups were14 teachers from both schools. Data were collected through fieldwork, group meetings, and in-depth interviews. Content analysis and triangulation techniques were used to analyze data. It was found that: 1) problems in the English of border patrol police teachers from both schools resulted from their lack of fundamental knowledge of English especially in vocabulary, grammar, and pronunciation which affected communication and teaching due to the absence of a previous educational background in English or teaching English; and 2) the selfdevelopment approach to English teaching empowerment in response to the needs of border patrol police teachers included a self-instructional package providing independent English language learning and an intensive workshop on the practice of English for communication.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 037, Issue 1, Jan 16 - Apr 16, Page 75 - 85 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of Proficiency and Motivation on the Choices of Language Learning Strategies

ผู้แต่ง:ImgDr.Attapol Khamkhien, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Innovation and Information Technology in Education, Online Learning, Techniques Teaching in 21st Century เทคนิคการสอนศตวรรษที่ 21, Blended Learning, Digital Collaborative Learning

Resume

Img

Researcher

นาง จิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์ประยุกต์, กลวิธีการเรียนรู้ภาษา, ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล

Resume

Img

Researcher

ดร. อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่ (Systemic Functional Linguistics), การสอนภาษาอังกฤษ/การเขียน-การสอนเขียนภาษาอังกฤษ, การประเมินภาษา (Language Evaluation/Appraisal) , การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis), Genre based pedagogy

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยวิธีนำเสนอด้วยเทคนิคการเขียนแผนที่ความคิด สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร

ผู้เขียน:Imgรัชภูมิ ทรงสำราญ

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์, Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิธีการสอนภาษาอังกฤษประกอบหนังสือการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน เมืองแพร่

ผู้เขียน:Imgเบญจนี ถิ่นทิพย์

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิธีสตอรี่ไลน์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3

ผู้เขียน:Imgทวิญญา เนคมานุรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นางสาว สาวิกา วราภรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาหลักสูตร, การเรียนการสอนคณิตศาสตร์, การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน, จิตนิสัยทางคณิตศาสตร์, การออกแบบการเรียนรู้

Resume

Img

Researcher

ดร. จิรพร ธนะรัชติการนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Writing (Process-based approach), Teaching Reading, TEFL

Resume