Search Result of "Energy policy"

About 20 results
Img

ที่มา:ENERGY POLICY

หัวเรื่อง:Hydropower development priority using MCDM method

Img

ที่มา:ENERGY POLICY

หัวเรื่อง:Hydropower development priority using MCDM method

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Critical analysis of Thailand's past energy policies towards the development of a new energy policy

ผู้แต่ง:ImgShoram, B, ImgHirunlabh, J, ImgKasayapanand, N, ImgAmornkitbamrung, M, ImgTeekasap, S, ImgDr.Joseph Khedari, Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Accomplishment of renewable energy policy: the case of Indonesia and Malaysia

ผู้แต่ง:ImgDr.Kingkanok Chawalitthomrong, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Hydropower development priority using MCDM method

ผู้แต่ง:ImgSupriyasilp, T, ImgDr.Kobkiat Pongput, Associate Professor, ImgMr.Pracha Boonyasirikul,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Hydropower development priority using MCDM method

ผู้แต่ง:ImgThanaporn Supriyasilp, ImgDr.Kobkiat Pongput, Associate Professor, ImgThana Boonyasirikul,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Household energy consumption and its demand elasticity in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Montchai Pinitjitsamut, Lecturer,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Investor’s Perspective on Biomass Energy Promoting Policy in Thailand by Using AHP

ผู้แต่ง:ImgMs.Sasiwimol Khawkomol, ImgRyozo Noguchi, ImgMr.Boonma Panpradist, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครต่อนโยบายพลังงานทดแทน

ผู้เขียน:Imgอังศุมาลิน บุญแช่ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการใช้พลังงานทางเลือกต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ผู้เขียน:Imgจริยาพร ตั้งมั่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หัวเรื่อง:ขอบเขตและเงื่อนไขค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาเพือปรับปรุงมาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทน)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

ความมั่นคงทางพลังงานของอาเซียน : บทวิเคราะห์นโยบายพลังงานหมุนเวียนของมาเลเซียและอินโดนีเซีย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์พลังงาน เศรษฐศาสตร์การจัดการ ทุนมนุษย์

Resume

Img

Researcher

ดร. โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cleaner Technology, Eco Design, LCA, Life Cycle Assessment, Sustainable Development, Greenhouse Gas, Energy, Petroleum and Petrochemical

Resume

Img

Researcher

นาย ศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การผลิต

Resume