Search Result of "Energy absorption"

About 18 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Acoustic energy absorption in NiMnGa/polymer composites

ผู้แต่ง:ImgMahendran, M., ImgFeuchtwanger, J., ImgDr.Retchatee Techapiesancharoenkij, Associate Professor, ImgBono, D., ImgO'Handley, R.C.,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Energy Absorption Capability of Aluminium Honeycomb for Reducing Severity of Impact Force

ผู้แต่ง:ImgAttisook Nokthong, ImgDr.Sathaporn Chuepeng, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Energy Absorption Capability of Aluminium Honeycomb for Reducing Severity of Impact Force

ผู้แต่ง:ImgAttisook Nokthong, ImgDr.Sathaporn Chuepeng, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Effects of Impact Direction on Energy Absorption Capability of Aluminum Honeycomb for Road Construction Zone

ผู้แต่ง:ImgAttisook Nokthong, ImgDr.Sathaporn Chuepeng, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการดูดซับพลังงานของกับดักเสิร์จแบบ MOV ในระบบจำหน่าย

ผู้เขียน:Imgนางสาวธัญญา พิณพาทย์, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2555 (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกนกพร แก้วประดิษฐ, Imgนางสาวจิตราภรณ์ นาคนิยม, Imgนางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ อุมะวรรณ, Imgนายกรวิชญ์ ตันตะราวงศา, Imgนายกฤตานนท์ แสงสุดใจ, Imgนายกิตติพงษ์ ชิณวงค์, Imgนายจตุพร ชลาสินธุ์, Imgนายเจษดา เปรมชื่น, Imgนายแดน ชีรนานนท์, Imgนายทรงยศ สินปรีดี, Imgนายทีฆทัศน์ ฉินธนะปทุมพร, Imgนายธนวัฒน์ รัตนวิริยางกูร, Imgนายนครินทร์ ตันปิติ, Imgนายนภดล หัสนัย, Imgนายปิติพร เอื้อธรรมมิตร, Imgนายปิยะ เพ็ชรบุญมี, Imgนายพิชิต พันธ์แตง, Imgนายพุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง, Imgนายพุทัชชา สุริยันต์, Imgนายภากร อรุณสิงครัตน์, Imgนายมโนชา อยู่เย็น, Imgนายรักชาติ เจตสิกทัต, Imgนายราชวิทย์ ประทุมโฉม, Imgนายศตวรรษ ภักดิ์ใส, Imgนายศักย์ศรณ์ สุภาษร, Imgนายศิวรักษ์ รินทรักษ์, Imgนายสุริยะ วิรัตน์เศรษฐสิน, Imgนายอภิสิทธิ์ บุญหมั่น, Imgนายอิสสรา ทิพย์รัตน์, Imgนาวาเอกพีรพงศ์ วนิชานันท์

แหล่งทุน:คณะิวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (4)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Performance of Concrete Confined with a Jute–Polyester Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composite: A Novel Strengthening Technique

ผู้แต่ง:ImgDr.Penjit Srinophakun, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Applied Mechanics, Fluid-Structure Interaction, Nonlinear Finite Element, Biomechanics

Resume

Img

Researcher

ดร. ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โลหะจำรูปวัสดุฉลาดวัสดุที่มีคุณสมบัติแม่เหล็ก , โลหะเชิงผง, การสกัดโลหะ, การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ, materials for energy harvesting, เทคโนโลยีการผลิตวัสดุ

Resume

Img

Researcher

ดร. สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ชีวกลศาสตร์, วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป, การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันโรค

Resume

Img

Researcher

ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Alternative Vehicle Fuel and Lubrication, Combustion Processes in ICES, Pollutant Formation and Control , Automotive Engineering

Resume

Img

Researcher

ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Sustainable energy and environmental engineering, Chemical and biochemical processes, Biofuels and biorefinery, Biodiesel and commercial production

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีคอมพิวเตอร์ Physical Chemistry, Computational Chemistry

Resume