Search Result of "Empathy"

About 7 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

วรรณกรรมและสื่อศิลปะเพื่อสร้างพลังแห่งการเยียวยา: การสำรวจเชิงวิจารณ์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤตยา ณ หนองคาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

Researcher

ดร. ธงรบ รื่นบรรเทิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีวิจารณ์, วรรณคดีอังกฤษ, วรรณคดีอเมริกัน, วิลเลียม เชกสเปียร์

Resume

Img

งานวิจัย

วรรณกรรมและสื่อศิลปะเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย: การสำรวจเชิงวิจารณ์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

Researcher

ดร. กฤตยา ณ หนองคาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณกรรมไทย: เน้นวรรณกรรมวิจารณ์ วรรณกรรมประชานิยม (popular literature), การศึกษาวรรณกรรมโดยประเภท: เน้นโรมานซ์ (romance) ยาโออิ (yaoi) หรือ Boys' Love (BL), ภาพยนตร์ศึกษา (film studies), การดัดแปลงศึกษา (adaptation studies), ความทรงจำศึกษา (memory studies), วัฒนธรรมศึกษา (cultural studies): เน้นประเด็นเควียร์ (queer)

Resume