Search Result of "Embedded system"

About 49 results
Img

งานวิจัย

โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, Imgดร.อรรจนา ด้วงแพง, Imgนายณัฐพงษ์ บุตรธนู, Imgอ.ปองพล แสนสอน

แหล่งทุน:โรงเรียนนายเรือ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และบริษัทเอมเมจิน จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบรับหนังสือจองอัตโนมัติด้วยตนเองโดยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและ RFID (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเป็นเอก ลิ้มทองคำ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

A Software Level Energy Efficient Algorithm on Real-Time Embedded System based on FreeRTOS

ผู้แต่ง:ImgGoragod Pongthanisorn, ImgMr.Natavut Kwankeo, Associate Professor, ImgKamol Kaemarungsi, ImgYuko Hara-Azumi,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Analysis of Energy Consumption Model from Various Embedded System Applications

ผู้แต่ง:ImgGoragod Pongthanisorn, ImgMr.Natavut Kwankeo, Associate Professor, ImgKamol Kaemarungsi, ImgYuko Hara-Asumi,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพอร์ต uClinux และการพัฒนาโปรโตคอล RTP/RTCP บนระบบแบบฝังตัว

ผู้เขียน:Imgศศิน จันทร์พวงทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

การประชุมวิชาการ

Implementation of a ball-riding robot controller using FreeRTOS

ผู้แต่ง:ImgMr.Panya Lao-anantana, Assistant Professor, ImgDr.KANJANAPAN SUKVICHAI, Assistant Professor, ImgKonlayut Songkrasin, ImgPattaraporn Tulathum,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

นาย ทรงชัย จิตภักดีบดินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Semiconductor Technology, Medical Technology, Embedded Systems, Robotics, Internet of Things

Resume

Img

Researcher

นาย ธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Digital Image Processing, Digital System Design , Embedded System Design

Resume

Img

Researcher

นางสาว กาญจนา เอี่ยมสอาด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Software Engineering, Information Management System

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิเคราะห์ภาพวิีดีโอเวลาจริง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
123