Search Result of "Em-on"

About 108 results
Img

ที่มา:The 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IE&EM 2012)

หัวเรื่อง:Reallocation of resources to preserve relative efficiencies: Inverse CCR model

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The genus Cephaleuros Kunze ex E.M.Fries (Trentepohliales, Ulvophyceae) from southern Thailand

ผู้แต่ง:ImgSunpapao, Anurag, ImgPitaloka, Mutiara K., ImgMr.Siwaret Arikit, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Scan Cave with 2D Resistivity and EM Approaches for Alternative Strategy of 13 Lives Tham Luang Cave Rescue at Chiang Rai Province.

ผู้แต่ง:ImgMr.Desell Suanburi, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของสาร EM ต่อการเจริญเติบโตและการตรึงไนโตรเจนของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

ผู้เขียน:ImgSompron Choonluchanon, Imgบรรหาญ แตงฉ่ำ, ImgJirayuth Tunveenukul

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Effective Microorganism or EM is widely distributed to the farmers with diversity application purposes. The experiment was conducted at Soil Microbiology Research Group. Division of Soil Science to obtain the effect of EM on the growth and nitrogen fixation efficiency of Blue Green Algae (BGA). Five species of BGA, Nostoc sp., Calothrix sp., Tolypothrix sp., A. siamensis and A. royzae were cultured in N-free nutrient solution (BG11) containing EM at the concentration of 0, 150, 300 and 600 ppm, respectively. Dry biomass, ARA and chlorophyll content were estimated as growth and nitrogen fixing efficiency parameter of BGA. Results found that the growth and nitrogen fixation of BGA in EM solution at the concentrations of 150 and 300 ppm were better than control. The growth reduction was found at the concentration of EM upper than 300 ppm.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 5, Jan 96 - Dec 96, Page 159 - 164 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของ EM และเชื้อไรโซเบียมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง

ผู้เขียน:ImgVithaya Thananusont

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This pot experiment was performed in order to show the effect of EM and rhizobial inoculation on growth and yield of soybean. The design of the experiment was randomized complete block with 9 treatments and each treatment with eight replications. Soil and Soybean used were Korat Series soil at the rate of 30 kg/pot S.J.5. variety, respectively. The treatments were as follows: (1) without inoculations either of EM or rhizobium. (control) (2) with sterilized EM inoculation. (3) with EM inoculation (4) with rhizobial inoculation (5) with N-fertilization at the rate of 20 kg.N/rai (6) with rhizobial inoculation and sterilized EM inoculation. (7) with EM and rhizobial inoculation (8) with N-fertilization at the rate of 20 kg N/rai and sterilized EM inoculation. (9) with N-fertilization at the rate of 20 kg N/rai and EM inoculation. The results of the experiment showed that the number of nodules and efficiency on nitrogen fixation of soybeans of all treatments with rhizobial inoculation were highest and significantly different from those without rhizobial inoculation. EM inoculation with or without being sterilized gave no different effects on nodulation, nitrogen fixation efficiency and yield of soybeans when compared with the control. Dry weight of soybean from treatments with rhizobial inoculation and with N-fertilization was increased significantly when compared with that from treatments with EM inoculation with or without having been sterilized.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 5, Jan 96 - Dec 96, Page 165 - 170 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาย ชยกฤต สินธุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Small Animal Emergency , Small Animal Clinic (Small Animal Practitioner)

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์ (Microbiology for Waste Water Treatment)

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพ EM ต่อการให้ผลผลิต และคุณภาพของมะเขือเทศ

ผู้เขียน:ImgSumalee suwanbutr, ImgSutohn Suwanbutr, ImgChamnang Thongklad, ImgNopadol Napaponamonjitti

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The trail on the effect of EM biofertilizer on yield and quality of tomato was conducted in Pichit Horticultural Ressearch Center from September 1994 to March 1995. The main objective was to evaluate the effectiveness of EM on yield and quality of tomato. The experiment was arranged in RCB with 10 replicates and consisted of seven treatments as follows, 1) EM solution 2) EM and manure decomposed 3) Molass and manure 4) EM, molass and manure decomposed 5) Mamure 6) Fertilizer grade 15-15-15 at rate 80 kg./rai and manure 7) Control with no material added. The results was found that the addition of fertilizer 15-15-15 with manure can significantly increase vegetative parts (ie. Plant height, bush width and stem width) from the crop establishment stage to harvest. Every treatment combined with EM has the same effect as the manure treatment on these three growth indices. However, all decomposed EM trended to perform better growth than those applied with EM. There was on effect on quality of tomato in term of fruit weight and number fruits per plant in all treatments evaluated. It was observed that the addition of 1) composed EM incombination with manure and molass, 2) composed EM and manure and 3) fertilizer 15-15-15 and manure increased fruit weight compared with the control treatment by 26.2%, 25% and 18.9% respectively and fruit number (22.9%, 20.5% and 20.5% respectively).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 5, Jan 96 - Dec 96, Page 171 - 178 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การลดกลิ่นโคลนในปลานิลด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM ในข้นตอนการเลี้ยงบ่อดิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของสาร EM ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา วี-เอไมโคไรซ่า

ผู้เขียน:Imgนางออมทรัพย์ (ลาออก] นพอมรบดี, อาจารย์, ImgSupaporn Thamsurakul

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effect of EM on the growth of VA mycorrhizal fungi was tested in this experiment by conducting in the pot trial. Pear millet (Pennisetum glaucum R.Br.) were grow in the sterile soil and was inoculated by two species of VA mycorhizal fungi. The experiment was employed by Randomized Complete Block Design with 4 replications and 9 treatments, comparing using EM with VA mycorrhizal fungi and no EM. After 6 month, the infected root and number of spores in soil has been examined. The result showed the evidence of the effect of EM on the VA mycorrhizal growth by decreasing amount of spores and percent of root infection.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 5, Jan 96 - Dec 96, Page 183 - 186 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาย นิรุตติ์ สุวรรณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคสัตว์เล็ก, อายุรศาสตร์ระบบประสาท, ศัลยศาสตร์ระบบประสาท, Neurology and Neuroscience

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ EM ในการเลี้ยงปลาดุกผสม ในระบบน้ำหมุนเวียนกึ่งปิด

ผู้เขียน:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์, Imgจันทร์สว่าง งามผ่องใส, ImgSubun Sathianchit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The experiment was done to evaluate the efficiency of mixed microorganisms, EM, which is being used widely for agriculture and aquaculture in Thailand, in semi-closed recirculated culture system of hybrid catfish, in concrete ponds. Results of the experiment showed non-significant difference (P>0.05) of the average values and trends of key water quality parameters (pH, dissolved oxygen, carbondioxide, BOD5, ammonia, nitrite, nitrate, soluble orthophosphate, sulfide, total suspended solid, and chlorophyll a). The use of EM also had no effect no survival rate, growth rate and total production of hybrid catfish.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 5, Jan 96 - Dec 96, Page 195 - 202 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของสาร EM ที่มีต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย

ผู้เขียน:ImgKanokporn Ounchaichon, ImgKesara Jee-Rajunya, ImgSatorn Sirisingh

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Effect of EM 5 on cotton bollworm, Hetiothis armigera (Hubner), was evaluated in the laboratory by feeding method on artificial diet compared with some insecticides. The second instar larvae were used to the tests. The larvae were released to the artificial diet after spreading with EM 5, solvent without EM5, Bt, endosulfan, deltamethrin, sulprofos and methomyl compared with control. No dead larvae were found from the control, EM 5 and solvent without EM 5, all larvae could develop to be pupae and adults, While the LC50 of Bt, endosulfan, deltamethrin, sulprofos and methomyl were 320.09, 1,719.00, 181.46, 1,395.96 and 4,162.95 ppm, respectively.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 5, Jan 96 - Dec 96, Page 83 - 86 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของ EM ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ส้ม Diaphorina citri Kuwayama ในส้มเขียวหวาน

ผู้เขียน:ImgChalida Unaha, ImgSaranchit Krairiksh, ImgSathorn Sirisingh

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The Effectiveness of EM for controlling asian citrus psyllid. Diaphorina citri Kuwayama was conducted at Entomology and Zoology Division, Department of Agriculture during August to December 1994. The EM was tested for its insecticidal and repellent properties on the 2nd and 3rd nymphal stages. The experiment consisted of 4 treatments : including 1.) spraying with mixed solution of molasses, ethyl alcohol, acetic acid, EM and Water (ratio 1:1:1:1:10, at 15 days fermentation) 2.) spraying with the mixed solution as same as above but without EM 3.) spraying with water only and 4.) untreated. The result showed that after spraying 3 days, psyllid nymphs in all treatments were not be killed and they also develops into the next growing stage. Moreover, EM had on property on repellent to the asian citrus psyllid. It was concluded that EM was not effective in controlling asian citrus psyllid.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 5, Jan 96 - Dec 96, Page 87 - 91 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของ EM เพื่อป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ Lamprosema diemenalis (Guenee) ในถั่วเขียว

ผู้เขียน:ImgKriengkrai Jumroenma, ImgWaranya Tantiyut, ImgTurnjit Satayavirut

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Insecticidal and antifeedant test of EM to the leaf roller, (Lamprosema diemenatis (Guenee)) were studied and carried out in the laboratory during April 1994. Insecticidal study of EM on the third instar larvae showed non significantly different between the toxicity of solution A (mixed solution with EM5) and solution B (mixed solution with out EM5) or control (sprayed with fresh water or on spraying). In the case of antifeedant test it found that, the larvae could less damage on the leaf sprayed with the two mixed solutions. But the percentage of leaf damage was not significantly different between the leaf sprayed with solution A and B.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 5, Jan 96 - Dec 96, Page 92 - 96 |  PDF |  Page 

123456