Search Result of "Elzo, M.A"

About 148 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมของโคนมในประเทศไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgMauricioA.Elzo

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์สัตว์, ชีววิทยาโมเลกุล, การเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Animal Breeding and Genetics, Bio-statistics, Animal Science, Animal Husbandry

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ดนัย จัตวา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

Resume

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Genetic and Phenotypic Trends for Age at First Calving and Milk Yield in Daughters from Imported and Thai Holstein Sires

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678