Search Result of "Elephas maximus"

About 80 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Conflict between Local Villagers and Elephants (Elephas maximus) at Kuiburi National Park, Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจหาค่าพารามิเตอร์อ้างอิงปัสสาวะและการติดเชื้อแฝงในน้ำอสุจิและปัสสาวะช้างเอเชียโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่ พอลิเมอร์เรสเปรียบเทียบกับการเพาะเชื้อ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, Imgนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), Imgนางสาวกาวิล นันท์กลาง, Imgดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาว สุดธิษา เหล่าเปี่ยม, Imgนายสิทธิเดช มหาสาวังกุล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และการกำหนดขนาดของยาแอมมอกซี่ซิลลินในช้างเอเชีย(Elephas maximus) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, Imgน.ส.ปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2554

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of cooled storage on quality and DNA integrity of Asian elephant (Elephas maximus) spermatozoa

ผู้แต่ง:ImgDr.Nikorn Thongthip, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of pre-freeze semen quality, extender and cryoprotectant on the post-thaw quality of Asian elephant (Elephas maximus indicus) semen

ผู้แต่ง:ImgDr.Nikorn Thongthip, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234