Search Result of "Electronic data interchange"

About 7 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: ศึกษาจากความคิดเห็นของพนักงานศุลกากรผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้า สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ

ผู้เขียน:ImgWichai WONPHIROMRUG

ประธานกรรมการ:Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอัณณพ ชูบำรุง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Determinants of EDI adoption and integration by US and Japanese automobile suppliers

ผู้แต่ง:ImgKurokawa, S, ImgManabe, S, ImgDr.Bordin Rassameethes, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Interexchange museum database via web service

ผู้แต่ง:ImgKovavisaruch, L., ImgSornlertlamvanich, V., ImgMr.pobsit kamolvej, Assistant Professor, ImgIamrahong, N., ImgPrommoon, G.,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของตัวแทนออกของรับอนุญาตต่อการนำระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร: ศึกษากรณีสำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือกรุงเทพ

ผู้เขียน:ImgSasiwimon POSAKABUTRA

ประธานกรรมการ:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของตัวแทนออกของต่อการนำระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) มาใช้ในการปฏิบัติพิธีการศุกลการ ศึกษากรณี : นำเข้าทางสำนักงานศุลการท่าอากาศยานกรุงเทพ

ผู้เขียน:ImgCharun HOMTIENTONG

ประธานกรรมการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย พบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Artificial Intelligence, Computer Architecture

Resume

Img

Researcher

ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Electronic Commerce, Supply Chain Management , Management of Technology, Informatics, Operations Management

Resume