Search Result of "Electrical conductivity"

About 84 results
Img

งานวิจัย

อุปกรณ์ตรวจปริมาณคลอรีนในน้ำล้างผักโดยใช้ค่าการนำไฟฟ้า (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:ผลของค่าการนำไฟฟ้า และระดับ pH ของสารละลายธาตุอาหาร ต่อการเจริญเติบโต และการใช้ธาตุอาหารของผักกาดหอมคอส

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ค่าการนำไฟฟ้าและการทำนายอุณหภูมิของลูกชิ้นหมูระหว่างการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค

ผู้เขียน:Imgวรรษมา เอ้งฉ้วน

ประธานกรรมการ:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgวีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ค่านำไฟฟ้ากับความเข้มข้นของโซเดียม แคลเซียมและแมกนีเซียมในสารละลายดินอิ่มตัวของชุดดินกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์, ImgAnuwat Pothinam

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Several soil variables are routinely measured in the study of soil salinity. These variables are then used only for classifying soil as being saline. This study examined various relationships between all these variables to gain insight into the nature of salts presence in the field. The relationships will be useful for further study of salt distribution in the area. Agrid of 100 x 100 m2 was laid out on the Kamphaeng Saen soil series (Typic Haplusalfs) in the field of 128 hectares in Kasetsart University, Kamphaeng Saen. Soil samples were taken for a total of 127 points, at the depth of 0-5 and 25-30 cm during April (summer) and November (end of rainy season) of 1989. Soil analysis included electrical conductivity of soil saturation extract (Ece), and of soil solution at the soil water ratio of 1:5(EC1:5), the total concentration of soluble salts: [Na], [Ca] and [Mg] in the soil saturation extract, pH of soil to water solution of 1:1, and soil water content on mass basis (?m). Calculated variables were sum of soluble salt content ([Na+Ca+Mg]) and practical sodium adsorption ratio (SARp = [Na]/([Ca+Mg])0.5). Salt concentrations and EC values were higher in the upper layer of surface soil. This was more pronounced in summer. However, salt concentrations became higher in the rainy season, indicating increasing solubility and movement by water. Basic statistical analysis showed that only pH and ?m are normally distributed, with the arithmetic means of pH = 6.8 and ?m = 14.21%. All other variables are log-normally distributed, with the log-means of ECe = 4.08 dS/m, [Na] = 7.84, [Ca] = 14.92, [Mg] = 6.80 and [Na+Ca+Mg] = 27.99 mol/m3 and SARp = 2.01 mol0.5/m1.5. The average ECe was on the borderling of being saline soil. The log-means have smaller magnitude than the arithmetic means. Further analysis of the relationships between all nine variables showed that only 3 relationships are strongly correlated. These are the ralationships between ECe vs. EC1:5; ECe vs. soluble salt concentrations; and [Ca] vs. [Mg]. The correlation functions for the overall data (508 points) are as follows: i) ECe = 6.807EC1:5, (r = 0.956); ii) ECe = 0.8916 + 0.0731[Na] + 0.1702[Ca] + 0.0086(Mg), (r = 0.969) or [Na+Ca+Mg] =7.115ECe0.9571, (r = 0.957); and iii) [Mg] = 0.3295[Ca]1.024, (r = 0.882). Two other relationships have moderate r values. These are SARp = 0.9889 + 0.2716ECe, (r = 0.681); and pH = 6.27 + In([Na]0.123[Ca]0.368[Ng]-0.449), (r = 0.398). The rest have low values of r (r<0.4), even though some relationships are of statistical significance. The study leads to the conclusion that for the studied area, ECe can be evaluated from EC1:5; when EC1:5 is greater than 0.6 dS/m, the soil is saline. The dominant soluble salt is calcium. Calcium and magnesium behave similarly in their solubility. [Na] in the range of 3-5 mol/m3 is not related to [Ca] and [Mg], indicating a different solubility factor. At higher concentraiton, [Na] is positively related to [Mg]. When the total solube salt content is low, Na is more soluble and appears in higher concentration than Ca and Mg. When the soil has higher water content and/or is at lower pH, the three salts are in the more soluble forms, which are strongly and positively corredlated to each other. ECe of the soil is controlled predominately by the linear combination of [Na], [Ca] and [Mg]. Of the three salts, Ca has the most effect on ECe. Because ECe is related to the sum of salt concentrations, the expression of salts in the form of SARp is not as strongly related to ECe. Only the above 3 highly correlated relationships are recommended.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 3, Jul 94 - Sep 94, Page 364 - 380 |  PDF |  Page 

Img

การประชุมวิชาการ

Effects of electron beam on irradiated polyimide/polyaniline composites

ผู้แต่ง:ImgDr.Sunan Tiptipakorn, Assistant Professor, ImgSuwanmala, P., ImgHemvichian, K., ImgPornputtanakul, Y.,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ELECTRICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF POLYPROPYLENE/POLY(METHYL METHACRYLATE) BLENDING WITH CONDUCTIVE CARBON BLACK

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Water Salinity on Growth and Development of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ of Different Ages

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Electrorheology of Reinforced Alumina Particles Embedded in Natural Rubber composite Materials

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Applied internet of thing for smart hydroponic farming ecosystem (HFE)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Inheritance of Field Weathering Resistance in Soybean [Glycine max (L.) Merrill])

ผู้เขียน:ImgMyint, Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, ImgArom Sripichitt

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A commercial variety of soybean, Chiangmai 60, which is susceptible to field weathering and two field weathering resistant varieties, GC 10848 and Kalitur, were grown and hybridized in the greenhouse at the Department of Agronomy, Kasetsart University. The F1 hybrid seeds and their parental varieties were planted in the greenhouse to produce F2 seeds. Parental varieties, F1 hybrids and F2 progenies were grown in an experimental field during the 2008 dry season at the National Corn and Sorghum Research Center, Pakchong District, Nakhon Ratchasima province. Individual plots were 3?3 m2, with six rows, composed of two rows of parents and four rows of F1 hybrids or F2 progenies for each cross. The spacing between rows was 50 cm and between hills was 25 cm. At physiological maturity, soybean pods were harvested, threshed and subjected to tests for accelerated aging (AA) and electrical conductivity (EC), and the seed coat percentage was measured. Field weathering resistance of the parental plants, F1 hybrids and F2 progenies was evaluated using germination percentages after AA testing and EC values of seed leachate and seed coat percentages. Dominance percentages of F1 hybrids and the frequency distribution of F2 progenies for the germination percentages after AA testing and EC values of seed leachate and seed coat percentages of the two soybean crosses revealed that field weathering resistance was controlled by a polygene with partial dominance.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 3, May 10 - Jun 10, Page 325 - 334 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Electrical and thermo-physical properties of meat ball

ผู้แต่ง:ImgEngchuan, W., ImgDr.Weerachet Jittanit, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
12345