Search Result of "Electrical Device"

About 7 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการพัฒนาชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่สำหรับจักรยาน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยการพัฒนาชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่สำหรับจักรยาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31

หัวเรื่อง:การควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารผ่านสายไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้หลักการมอดูเลตแบบFSK ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาเครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Thermal-Fluid Engineering

Resume

Img

Researcher

ดร. สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Waste Utilization, Bioenergy, Waste to Energy (WTE) / Environmental Quality Promotion, Renewable energy

Resume