Search Result of "Eld's deer"

About 37 results
Img

การประชุมวิชาการ

Eld's deer conservation and reintroduction in Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Progress of the Eld's deer Reintroduction in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Naris Bhumpakphan, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางพันธุกรรมบนโครโมโซมวาย ในละมั่งชนิดย่อยไทย (Cervus eldii siamensis) และละมั่งชนิดย่อยพม่า (Cervus eldii thamin)

ผู้เขียน:ImgManakorn SUKMAK

ประธานกรรมการ:Imgวรวิทย์ วัชชวัลคุ

กรรมการร่วม:Imgดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:National Zoological Park, Smithsonian Institution

หัวเรื่อง:โครงการฟื้นฟูประชากรละองละมั่งพม่า (Burmese Eld's deer; Cervus eldi thamin) ในเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Smithsonian Institution

หัวเรื่อง:การฟื้นฟูประชากรละองละมั่งพม่า (Cervus eldi thamin) ในBurmese Eld's deer (Cervus eldi thamin)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

หัวเรื่อง:การติดตามละมั่งและเนื้อทราย ที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

12