Search Result of "Eksinitkun, G."

About 41 results
Img

Researcher

ดร. เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสังเคราะห์สารประกอบเคมีอินทรีย์, ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติและเคมีวิเคราะห์, เคมีสำหรับนิติวิทยาศาสตร์

Resume

Img

งานวิจัย

การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษความร้อนด้วยสารละลายนินไฮดริน/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมการวิจัยของบุคลากร ศวท.กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสารเรืองแสงสำหรับการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการทำให้เป็นไอโดยความร้อนเพื่อตรวจหาลายนิ้วมือแฝง และลดผลเสียต่อสุขภาพ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจหารอยนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวเปียกไม่มีรูพรุนด้วย SmaLLParticle Reagent โดยใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับอาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

นิติวิทยาศาสตร์ด้านเคมี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (7)

Img

Researcher

ดร. วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Development of latent fingerprints with ebony powder

ผู้แต่ง:ImgChiraporn Srimun, ImgDr.Veeramol VAILIKHIT, Assistant Professor, ImgDr.Gedsirin EKSINITKUN, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123