Search Result of "Eight-Hundred Concubine Kingdom"

About 4 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแนวทางการแปลเอกสารประวัติศาสตร์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย:กรณีศึกษาการแปลบันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาในเอกสารโบราณจีน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาจีน, วรรณคดีจีน,การแปล จีน-ไทย ไทย-จีน

Resume