Search Result of "Eichhornia crassipes"

About 24 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับสภาพวัชพืชน้ำ (ผักตบชวา(Eichhornia crassipes)) ด้วยไมโครเวฟร่วมกับด่าง และการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Study on pre- and postharvest physiology of water hyacinth [Eichhornia crassipes (Mart.) Solms] flowers

ผู้แต่ง:ImgDr.Wachiraya Imsabai, Assistant Professor, Imgธิดานันท์ คำหล้า,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:sakon nakhon gradate studies journal

หัวเรื่อง:การปรับสภาพผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) และ จอก (Pistia stratiotes L.) ด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับด่าง และกระบวนการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ เพื่อการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Host Range of Fungi Pathogenic to Waterhyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.)Solms.))

ผู้เขียน:Imgนายวิจัย รักวิทยาศาสตร์, รองศาสตราจารย์, ImgMontree Iemwimangsa, Imgนายวสันต์ เพชรรัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Three species of fungi pathogenic to waterhyacinth were used in pathogenicity test on 10 different kinds of plants: Hibiscus sabdariffa, Oryza sativa, Zea mays, Sorghum vulgare, Phaseolus aureus, P. mungo, Arachis sabdariffa, Oryza sativa, Zea mays, Sorghum vulgare, Phaseolus aureus, tonia solani was able to cause infectious damages on leaves of all of these plants and also incited a postemergence damping off disease to the test plants at seedling state except those in the family Gramineae. All plants except N. tabacum were susceptible to Myrothecium roridum, whereas Alternaria eichhorniae could infect only H. sabdariffa.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 012, Issue 2, Jul 78 - Dec 78, Page 114 - 118 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การปรับสภาพวัชพืชน้ำ (ผักตบชวา(Eichhornia crassipes)) ด้วยไมโครเวฟร่วมกับด่าง และการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Isolation and Identification of Fungi Pathogenic to Water Hyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.))

ผู้เขียน:Imgนายวิจัย รักวิทยาศาสตร์, รองศาสตราจารย์, Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.) เป็นพืชลอยน้ำจัดอยู่ในตระกูล Pontederiaceae มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ ปัจจุบันพบทั่วไปในภูมิภาคเขตร้อนและกึ่งร้อน ผักตบชวาจัดเป็นวัชพืชน้ำที่สำคัญชนิดหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงทางเศรษฐกิจ โดยจะขึ้นกีดขวางการคมนาคมทางน้ำ การชลประทาน และทำให้แหล่งน้ำนั้นไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ (3,14) เนื่องจากผักตบชวาเป็นพืชที่เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง การกำจัดโดยการขนย้ายผักตบชวาออกไปจากแหล่งน้ำจึงเป็นงานที่สิ้นเปลืองแรงงานและค่าใช้จ่ายสูง และแม้ว่าจะมีผู้นิยมใช้สารเคมี (herbicides) หลายชนิดฉีดพ่นเพื่อทำลายผักตบชวา (3) แต่สารเหล่านี้ก็มีข้อเสียในแง่พิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในบริเวณนั้น ในระยะ 10 กว่าปีมานี้ได้มีผู้สนใจศึกษาถึงศัตรูธรรมชาติของผักตบชวาเพื่อประโยชน์ในการกำจัดหรือลดจำนวนวัชพืชนี้ ศัตรูธรรมชาติของผักคบชวาที่สำคัญ ได้แก่ ปลา หอย (snail) แมลงและเชื้อโรคพืชต่างๆ (3,13,14)

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 009, Issue 2, Jul 75 - Dec 75, Page 170 - 177 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบชีววิทยาของด้วงวงผักตบขวา (Neochetian eichhorniae Warner และ Neochetian bruchi Hustache (coleoptera: Curculionidae) แมลงสำหรับการควบคุมผักตบขวา(Eichhornia Crassipes (Martius) Solms-

ผู้เขียน:Imgศรีจำนรรจ์ พิชิตสุวรรณชัย

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรพต ณ ป้อมเพชร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อภิพรรณ พุกภักดี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว ไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Organic Chemistry : Synthysis

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Enzyme Technology, Bioremediation Technology , Biotechnology, Lipids Technology, Application of Enzyme in Lipid Modification, Bioremediation Technology, Biodiesel

Resume

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางธรรมชาติด้วยเทคนิคการตรึงเซลล์ที่แตกต่างกัน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12