Search Result of "Educational and Vocational Identity"

About 6 results
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว สุมาลี เกษรวนิชวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย

Resume

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมช่วยในการค้นหาอัตลักษณ์ทางการศึกษาและอาชีพของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมช่วยในการค้นหาอัตลักษณ์ทางการศึกษาและอาชีพของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์