Search Result of "Economic crop"

About 51 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่พื้นที่แล้งของประเทศไทย (อากาเว่) สำหรับเส้นใย บรรจุภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (2024)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางปรียานุช สีโชละ, Imgดร.บัณฑิตา วานิกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Imgนายชัยพร สามพุ่มพวง, Imgดร.รังสิมา ชลคุป, Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, Imgนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอันธิกา บุญแดง, Imgนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, Imgนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, Imgดร.บุญทิวา นิลจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจติดตามคุณภาพดินและประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับไม้โตเร็วและพืชเศรษฐกิจจากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์, Imgนางสาวสุชาดา กรุณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กนกกร สินมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สัญชัย ภู่เงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร

แหล่งทุน:บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ชีววิทยาของกัญชงพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่

123