Search Result of "Economic Valuation"

About 31 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

1.Economic Valuation of Krabi Estuary and Bay,Thailand 2.Consumer Preferences for DoiKham Safe Vegetabales,Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Penporn Janekarnkij, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Ecological Economics, Meta-analysis

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากการไม่ใช้ของทรัพยากรธรรมชาติ : กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดตาก

ผู้เขียน:Imgโสภณ นฤชัยกุศล

ประธานกรรมการ:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgอมรา มณีจักร

ประธานกรรมการ:Imgนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนุกูล กรยืนยงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgสุภัทรา โพธิ์สิงห์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในระบบนิเวศป่าบกและป่าชายเลนในประเทศไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:AKECOP ประเทศเกาหลี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการช้างป่าในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgบรรพต บุตกะ

ประธานกรรมการ:Imgเพ็ญพร เจนการกิจ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง อรชร ศรีสวัสดิ์เล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจการเกษตร, การตลาดสินค้าเกษตร

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Economic Value of Laem Phak Bia Mangrove Ecosystem Services in Phetchaburi Province, Thailand

ผู้แต่ง:ImgSitthinan Wiwatthanapornchai, ImgDr.Chucheep Piputsitee, Associate Professor, ImgSamakkee Boonyawat,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

THE ECOSYSTEM SERVICE VALUE OF COASTAL WETLANDS IN DEVELOPING COUNTRIES: A META-REGRESSION ANALYSIS

ผู้แต่ง:ImgDr.Mayula Chaikumbung, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. กณิกนันต์ แสงมหาชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรมนุษย์,รัฐประศาสนศาสตร์, industry 4.0, พฤติกรรมองค์การ, งบประมาณสาธารณะ

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:มูลค่าทรัพยากรสัตว์น้ำที่เก็บเกี่ยวได้จากการฟื้นฟูป่าชายเลนและสภาพแวดล้อม บริเวณโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้เขียน:Imgรณิดา ทองสันติ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบทบาทความหลากหลายของการเกษตรบนที่สูง : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgสุวจี ธารสุทธิพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12