Search Result of "ECOLOGICAL FAMILY/ HEALTH PROMOTION"

About 2 results
Img

Researcher

ดร. สุภาภรณ์ สงค์ประชา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สิ่งแวดล้อมศึกษา, การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL FAMILY MODEL IN HEALTH PROMOTION

ผู้แต่ง:ImgDr.SUPAPORN SONGPRACHA, Lecturer,

การประชุมวิชาการ: