Search Result of "Duy Do Tien"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Future of the Pig Industry After the Introduction of African Swine Fever into Asia

ผู้แต่ง:ImgDr.ํYonlayong Woonwong, Assistant Professor, ImgDuy Do Tien, ImgRoongroje Thanawongnuwech ,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. ยลยง วุ้นวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:โรคสุกร ไวรัสวิทยา พยาธิชีววิทยา การจัดการฟาร์มสุกร

Resume