Search Result of "Dusty Cassava Flour"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังจากเรือขนถ่ายสินค้าต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังต่อคุณภาพดินตะกอนในอ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังต่อคุณภาพอากาศในอ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของแป้งมันสำปะหลังต่อคุณภาพน้ำทะเลในอ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษากระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณที่มีการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังในอ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

Img

Researcher

นาย อรรถวุฒิ กันทะวงศ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา

Resume

Img

Researcher

นาย อลงกต อินทรชาติ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, งานวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพน้ำและดินตะกอน, งานวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

Resume

Img

Researcher

นาย นิติพัฒน์ พลอยประดับ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน เครื่องมือทำการประมง

Resume

Img

Researcher

นาง จรรยา เจตน์เจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาทั่วไป นิเวศวิทยาของสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย เมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

นาย สาโรจน์ เริ่มดำริห์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะและอนุบาลหอยเศรษฐกิจ, การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน, งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, งานสำรวจนิเวศแนวปะการัง

Resume