Search Result of "Durian cv. Monthong"

About 22 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49

หัวเรื่อง:การประเมินความอ่อนนุ่มของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภค โดยใช้สมการจลนพลศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอิทธิพลของสาร 1-MCP ที่มีต่อคุณภาพของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษา

ผู้เขียน:Imgศิริกาญจน์ จันทร์ถาวรพานิช

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

Img

ที่มา:10th National Postharvest Technology Conference 2012

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิต่อความแน่นเนื้อของทุเรียนตัดแต่งพันธุ์หมอนทองและชะนี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49

หัวเรื่อง:การอธิบายความอ่อนนุ่มของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภคโดยใช้สมการจลนพลศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49

หัวเรื่อง:การประเมินสารให้กลิ่นของทุเรียนพันธุ์หมอนทองโดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีและจมูกอิเล็กทรอนิกส์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิต่อความแน่นเนื้อของทุเรียนตัดแต่งพันธุ์หมอนทองและชะนี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณลักษณะกลิ่นทุเรียนพันธุ์ชะนีและการออกแบบระบบการควบคุมกลิ่น

ผู้เขียน:Imgนุกูล พู่พันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง, Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสามารถในการถ่ายละอองเรณูและการติดผลของทุเรียนพันธุ์ 'หมอนทอง' ในช่วงเวลาและวิธีการผสมเกสรที่ต่างกัน

ผู้เขียน:ImgNapat SIRISUNTORNLAK

ประธานกรรมการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการบรรจุสำหรับวัสดุดูดซับกลิ่นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ผู้เขียน:Imgชนิต ชนะปาลพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง, Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การพัฒนาภาชนะบรรจุเพื่อลดกลิ่นของทุเรียนเพื่อการส่งออก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อนปีที่ 3 (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgกาญจนา บุญเรือง, Imgวรรณี ฉินศิริกุล, Imgอศิรา เฟื่องฟูชาติ

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. สุมิตรา บุญบำรุง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Flavor Chemistry, Food Analysis by GC/MS HPLC , การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี โดยใช้หลักการแก๊สโครมาโตรกราฟฟี, เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี เช่นวัดสารสำคัญที่ให้กลิ่นรสและสารระเหยในตัวอย่าง

Resume

12