Search Result of "Drying process"

About 94 results
Img

การประชุมวิชาการ

Drying process and mangosteen rind powder product

ผู้แต่ง:ImgDr.Rungsinee Sothornvit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ในกระบวนการอบแห้งฟักทอง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตผักผงโดยกระบวนการทำแห้งแบบโฟมแมท (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตผงซิริซินจากน้ำต้มรังไหมด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย (2010)

หัวหน้าโครงการ:ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการอบแห้งมังคุดโดยใช้การอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนักศึกษาปริญญาโท

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบกระบวนการอบแห้งผลไม้แช่อิ่มโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การออกแบบกระบวนการอบแห้งผลไม้แช่อิ่มโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าสับปะรดด้วยวิธีการหมักและการอบแห้งด้วยลมร้อน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgผศ. สุเมธ เทศกุล

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
12345