Search Result of "Drainage system"

About 30 results
Img

งานวิจัย

อิฐจีโอโพลิเมอร์พรุนสำหรับระบบการระบายน้ำ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, อาจารย์, Imgดร.ชญานี ทิพยเสม, Imgศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Updates on suture material, catheters and drainage system

ผู้แต่ง:ImgMs.Nutawan Niyatiwatchanchai,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Perspectives for Flood Risk Assessment and Environmental Management for Drainage System in Sakon Nakhon Municipality, Sakon Nakhon Province, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Piyanuch Jaikaew, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินสมรรถนะระบบระบายน้ำของโครงการแก้มลิง "คลองมหาชัย-คลองสนามชัย" โดยแบบจำลอง MIKE 11

ผู้เขียน:Imgพรเทพ จูฑังคะ

ประธานกรรมการ:Imgนุชนารถ ศรีวงศิตานนท์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

ศึกษาหาสาเหตุกรณีน้ำท่วมเทศบาลเมืองสกลนครเพื่อหาแนวทางแก้ไข (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร ปี 2560

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองเพื่อออกแบบระบบระบายน้ำทางแยกต่างระดับของทางลอดและสะพานข้ามทางแยกพร้อมประมาณราคาเบื้องต้น

ผู้เขียน:Imgรักษ์พงศ์ วานิชเสถียร

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบระบายน้ำปฐมภูมิพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอรุณรัตน์ จันทร์เรียบ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชนเฉวงด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์

ผู้เขียน:Imgสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณสมบัติดินที่มีผลต่อการก่อสร้างเสาเข็มดิน-ซีเมนต์ : กรณีศึกษาในโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ

ผู้เขียน:Imgสมพงศ์ โรจน์กังสดาล

ประธานกรรมการ:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSutharin Sthapitanonda, ImgSuttisak Soralump

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ระบบระบายน้ำด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ กรณีศึกษาพื้นที่บางพลัด

ผู้เขียน:Imgอัตพล เจริญชัยสกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:(ย้ายไปอยู่ในประชุมวิชาการ)การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองเพื่อออกแบบระบบระบายน้ำทางแยกต่างระดับของทางลอดและสะพานข้ามทางแยกพร้อมประมาณราคาเบื้องต้น

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิผลของระบบระบายน้ำในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ RUBICON

ผู้เขียน:Imgนัทธี นุ่มมาก

ประธานกรรมการ:Imgนุชนารถ ศรีวงศิตานนท์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วีระพล แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองบางปลาของระบบระบายน้ำเจ้าพระยาทุ่งฝั่งตะวันออก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความสามารถในการระบายน้ำของระบบระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก

ผู้เขียน:Imgวันดี พูนพจน์มาศ

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทดสอบระบบระบายน้ำใต้ดินในแปลงทดลองภาควิชาวิศวกรรมชลประทน

ผู้เขียน:Imgวีรยุทธ ทองวัชรานนท์

ประธานกรรมการ:Imgนายสิทธิพร เงินประเสริฐศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12