Search Result of "Dr. Yuangjian Zhang"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีเชิงคำนวณของสารกึ่งตัวนำและโครงสร้างนาโน

Resume