Search Result of "Dr. Tetsu Kubota"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การประเมินผลกระทบหลังจากการใช้ UHI แผนแม่บทในเมืองใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr. Tetsu Kubota

แหล่งทุน:Mitsui Grant and Hiroshima University Grant

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume