Search Result of "Dr. Johannes Keizer"

About 5 results
Img

Researcher

นางสาว วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ถิรนันท์ ดำรงค์สอน

ที่ทำงาน:ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูล

Resume

Img

Researcher

ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ที่ทำงาน:ศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สาขาที่สนใจ:สารสนเทศศาสตร์ , การพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร , ออนโทโลยี

Resume

Img

Researcher

นาย ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Computer Networks, Client/Server Database Systems, Programming Languages

Resume

Img

Researcher

ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Technology Management, Innovation & Knowledge Management

Resume