Search Result of "Dr. Atchara Teerawatananon"

About 7 results
Img

งานวิจัย

พรรณพฤกษชาติวงศ์ย่อยไผ่ (Poaceae; Bambusoideae) ในประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (5)

Img

การประชุมวิชาการ

Diversity of Bamboos in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Sarawood Sungkaew, Associate Professor, ImgDr. Atchara Teerawatananon,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Bamboo diversity in Thailand : recent discoveries over the past decade

ผู้แต่ง:ImgDr.Sarawood Sungkaew, Associate Professor, ImgDr. Atchara Teerawatananon,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด ในเขตพรรณพฤกษชาติภาคตะวันออก เฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:ดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

แหล่งทุน:องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

Researcher

ดร. สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พฤกษอนุกรมวิธานพรรณไม้ , นิเวศวิทยาป่าไม้, Forest Plant Systematic , Forest Plant Ecology, Forest Botany, Bamboo taxonomy and systematics

Resume