Search Result of "Doucouliagos, Chris"

About 3 results
Img

Researcher

ดร. มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:Ecological Economics, Meta-analysis

Resume

Img
Img

งานวิจัย

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการปรับปรุงระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgMr.Chris Doucouliagos, ImgMrs.Helen Scarborough

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)